Τι είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ»;

Το Πρόγραμμα αφορά σε κτήρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει επτά (7) κατηγορίες κινήτρων στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημα επιβολής εισφοράς της τελευταίας, από την υποβολή της αίτησης, εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της πλέον πρόσφατης (πριν την υποβολή της αίτησης) εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), του προσώπου που τις χρησιμοποιεί.
  • Υφίσταται νόμιμα βάσει οικοδομικής αδείας ή σχετικού νομιμοποιητικού εγγράφου.
  • Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26/11/2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
  • Δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέες.

Κάθε ιδιώτης μπορεί να κάνει μόνο μια αίτηση όπως και μόνο μια αίτηση μπορεί να γίνει για κάθε κατοικία. Στις πολυκατοικίες απαιτείται απόφαση γενικής συνέλευσης και αίτηση για το σύνολο των κατοικιών αλλά και χωριστές αιτήσεις για το κάθε διαμέρισμα, όπως και ΠΕΑ για το σύνολο των κατοικιών. Επίσης εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνται εντός των τελευταίων δύο ετών.

Ποιός μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα – Με ποια κίνητρα;

Προβλέπεται αποπληρωμή του υπολοίπου ποσού με ίδια κεφάλαια ή 4/5/6ετούς δανείου με 100% επιδότηση επιτοκίου. Στην περίπτωση του δανείου παρέχεται προκαταβολή 70% του δανείου με την υπαγωγή στο Πρόγραμμα.

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργεικών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίησή του έργου.

Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου και τυχόν μελέτες απαιτούμενες από την κείμενη νομιθεσία για την ορθή υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα

1. Προετοιμασία. Ο ιδιώτης πρέπει να ελέγξει αν είναι επιλέξιμος Ωφελούμενος και αν η ιδιοκτησία του είναι επιλέξιμη κατοικία. Πρακτικά απαιτείται συγκέντρωσης των Ε1 (απαιτούνται κωδικοί TAXISnet), Ε9 (με Αριθμό Παροχής Ρεύματος), Εκκαθαριστικό, Οικοδομική ?δεια, Διενέργεια πρώτου ΠΕΑ με ημερομηνία έκδοσης από 27/11/2017 που να κατατάσει το ακίνητο σε κλάση μικρότερη ή ίση της Δ και βάσει του σεναρίου να επιτυγχάνει τον απαιτούμενο ενεργειακό στόχο.

2. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης. Οι αιτήσεις βάσει οδηγού θα ανοίξουν 28/2 στην πλατφόρμα exoikonomisi.ypen.gr/welcome και αφού μπουν σε καθεστώς οριστικής υποβολής λαμβάνουν εξαψήφιο κωδικό και δεσμεύεται το ανάλογο ποσό. Μέσα σε δύο μήνες (δέσμευση ποσού) ο Ωφελούμενος επιλέγει αν θα προχωρήσει με δάνειο ή ίδια κεφάλαια και η αίτηση περνάει σε κατάσταση προς υπαγωγή. Έργο 9 μήνες από την απόφαση υπαγωγής.

3. Υπαγωγή αιτήσεων. Με βάση χρονική προτεραιότητα ελέγχονται οι αιτήσεις και ακολουθεί το στάδιο της απόφασηες υπαγωγής. Οι Ωφελούμενοι υπογράφουν δανειακή σύμβασης εφόσον έχει επιλεγεί σε διάστημα δύο μηνών.

4. Υλοποίηση έργου. Προκαταβολή (70% του δανείου εφόσον έχει επιλεγεί διαφορετικά ίδια συμμετοχή) και υλοποίηση παρεμβάσεων. Έκδοση παραστατικών (όλες οι συναλλαγές μέσω τραπέζης). Διενέργεια της δεύτερης Ενεργειακής Επιθεώρησης και την έκδοση του αντίστοιχου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

5. Ολοκλήρωση διαδικασίας. Υποβολή δήλωσης πιστοποίησης και εκταμίευση ποσού εντός δύο μηνών σε τραπεζικό λογαριασμό του ωφελούμενου με τα ποσά να είναι δεσμευμένα για την πληρωμή προμηθευτών/αναδόχων. Η ένταξη στο πρόγραμμα είναι μία συνεχής διαδικασία έως την εξάντληση των πόρων ανά περιφέρεια. Εγχειρίδιο Πλατφόρμας Εξοικονομό : Πατήστε εδώ για αναλυτικές οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την αίτηση

Εγχειρίδιο Πλατφόρμας Εξοικονομό : Πατήστε εδω για αναλυτικές οδηγίες βήμα προς βημα χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την αίτηση .

Διευκρινήσεις για τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος

Ερ.: Γιατί είναι υποχρεωτικό να δηλώσει ο Ωφελούμενος email? Μπορεί να δηλωθεί αντ’ αυτού το email του Συμβούλου Έργου?

Απ.: Η δήλωση email του Ωφελουμένου είναι κομβικής σημασίας για την επικοινωνία καθ΄όλη τη διάρκεια της αίτησης. Ταυτόχρονα, για τεχνικούς λόγους είναι απαραίτητο ανά χρήστη (δηλαδή ανά ΑΦΜ) που συνδέεται με το Πληροφοριακό Σύστημα να αντιστοιχεί ένα μοναδικό email, το οποίο δεν θα δηλώνεται και από άλλο χρήστη. Συνεπώς, το email που δηλώνει ο Ωφελούμενος θα πρέπει να είναι διαφορετικό από αυτό του Συμβούλου Έργου. Διευκρινίζεται ότι μετά την καταχώρηση Συμβούλου Έργου η ηλεκτρονική αλληλογραφία αποστέλλεται ταυτόχρονα στο δηλωμένο email του Ωφελούμενου καθώς και σε αυτό του Συμβούλου Έργου που ο Ωφελούμενος έχει επιλέξει. Σημειώνεται επίσης ότι μετά την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα παρέχεται πάντα η επιλογή τροποποίησης της δηλωμένης διεύθυνσης email του χρήστη από την διαχείριση του Προφίλ του, καθώς και η προσθήκη συμπληρωματικής διεύθυνσης email.

Ερ.: Εάν γίνει λάθος κατά τη δημιουργία ή την πορεία αίτησης μου στο πληροφοριακό σύστημα και πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση, το email που έχω δηλώσει ισχύει ή πρέπει να δηλώσω άλλο?

Απ.: Εάν προκύψει ακύρωση αίτησης και υποβολή νέας, επειδή ο χρήστης έχει ήδη δημιουργηθεί στο πληροφοριακό σύστημα, θα χρησιμοποιηθεί το email που έχει δηλωθεί. Σε κάθε περίπτωση, το e-mail μπορεί να τροποποιηθεί μέσω του profil του χρήστη.

Ερ.: Κατά τη σύνδεση στο πληροφοριακό σύστημα στο αρχικό 1ο στάδιο ελέγχου Επιλεξιμότητας έχω δημιουργήσει αίτηση στη λίστα αιτήσεων χρήστη. Μπορώ να την επεξεργαστώ; Θεωρείται υποβληθείσα;

Απ.: Τα στοιχεία που δηλώνονται κατά τον έλεγχο και την ολοκλήρωση του 1ου σταδίου επιλεξιμότητας (βήματα 1 και 2) είναι επεξεργάσιμα, η αίτηση είναι επεξεργάσιμη και παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής της. Μετά την ολοκλήρωση του 1ου σταδίου επιλεξιμότητας ( 2ο βήμα) κατά το στάδιο Καταχώρησης παρεμβάσεων (3ο βήμα), τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στα προηγούμενα δύο βήματα δεν είναι επεξεργάσιμα. Επομένως εάν διαπιστωθεί η ανάγκη κάποιο από τα δηλωθέντα να αλλάξει, παρέχεται η δυνατότητα ακύρωσης της αίτησης και η δημιουργία νέας. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι να γίνει χρήση της επιλογής «Οριστική υποβολή» η αίτηση δεν θεωρείται υποβληθείσα. Αναλυτικές οδηγίες και μηνύματα παρέχονται εντός του Πληροφοριακού Συστήματος κατά την συμπλήρωση της αίτησης.

Ερ.: Πότε μπορώ να επεξεργαστώ, διαγράψω ή να ακυρώσω αίτηση μου?

Απ.: Η δυνατότητα διαγραφής ή ακύρωσης αίτησης εμφανίζεται κατά περίπτωση στη λίστα Αιτήσεων Χρήστη και στη στήλη «Ενέργειες». Ειδικότερα όσον αφορά την διαγραφή αίτησης, η δυνατότητα αυτή δίνεται κατά το 1ο βήμα («01.Έλεγχος 1ου Σταδίου Επιλεξιμότητας»), ενώ από το 2ο βήμα («02.Ολοκλήρωση 1ου Σταδίου Επιλεξιμότητας) και μετά, υπάρχει μόνο η δυνατότητα ακύρωσης αίτησης.

Ερ.: Γιατί μόλις πατήσω αποθήκευση στο τέλος 1ου βήματος το σύστημα με οδηγεί στη λίστα Αιτήσεων Χρήστη;

Απ.: Μόλις ολοκληρωθεί το 1ο βήμα «01.Ελεγχος του 1ου σταδίου επιλεξιμότητας» ( καρτέλες 1. Στοιχεία ωφελούμενου, 2. Στοιχεία ακινήτου, 3.Περιορισμοί Προγράμματος και κριτήρια αποκλεισμού, 4.Οριστικοποίηση στοιχείων) και επιλέξετε αποθήκευση, γίνεται η αρχική καταχώρηση της αίτησης. Το Π.Σ. σας επιστρέφει αυτόματα στην κεντρική λίστα αιτήσεων κατόπιν ολοκλήρωσης των σχετικών ελέγχων διασταύρωσης στοιχείων. Από εκεί μπορείτε να επιλέξετε την αίτηση σας για περαιτέρω επεξεργασία.

Ερ.: Τι αφορά ο κωδικός που εμφανίζεται στην λίστα Αιτήσεων Χρήστη; Είναι ο κωδικός οριστικής υποβολής της αίτησης ;

Απ.: Όχι. Η αίτηση σε αυτό το αρχικό στάδιο λαμβάνει ένα κωδικό ο οποίος αφορά στην δημιουργία της, και ο οποίος δεν είναι ο εξαψήφιος κωδικός οριστικής υποβολής της αίτησης. Ο εξαψήφιος κωδικός θα σας αποσταλεί στο 3ο βήμα μετά την Καταχώρηση Στοιχείων Παρεμβάσεων και την Οριστική Υποβολή. Με την απόδοση του εξαψήφιου κωδικού δεσμεύεται και ο προϋπολογισμός της αίτησης.

Ερ.: Γιατί υποχρεούμαι να συμπληρώσω το πεδίο που αφορά στη δήλωση De Minimis (Περιορισμοί Προγράμματος και κριτήρια αποκλεισμού) ενώ η κατοικία μου δεν αφορά σε βραχυχρόνια μίσθωση ή ενοικίαση;

Απ.: Η ροή του Π.Σ. υποχρεώνει όλους τους χρήστες να συμπληρώσουν το πεδίο «De Minimis» ανεξαρτήτως με το αν η κατοικία τους ενοικιάζεται ή μισθώνεται βραχυχρόνια. Η συμπλήρωση της δήλωσης δεν επηρεάζει σε κανένα βαθμό τις αιτήσεις για τις οικίες που δεν ενοικιάζονται ή δεν μισθώνονται βραχυχρόνια.

Ερ.: Έχει γίνει στην καρτέλα «Περιορισμοί Προγράμματος και κριτήρια αποκλεισμού» διασταύρωση των στοιχείων μου;

Απ.: Όχι. Η διασταύρωση των στοιχείων γίνεται αφού προβείτε στις Ενέργειες/Βασικά Στοιχεία Αίτησης και συμπληρώσετε τη Συνεργαζόμενη Τράπεζα και τα Στοιχεία Συνιδιοκτησίας. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε παράλειψη ή λάθος το Π.Σ. ενημερώνει το χρήστη με κόκκινη ένδειξη στα πεδία που χρειάζεται να γίνουν διορθώσεις. Σε κάθε στάδιο μπορείτε να επιστρέφετε στην κεντρική οθόνη και να κάνετε έλεγχο πληρότητας.

Ερ.: Έχω διαμέρισμα επιφάνειας κύριων χώρων 84 τ.μ και έναν κλειστό ημιυπαίθριο 12,22 τ.μ για τον οποίο έχει γίνει τακτοποίηση με βεβαίωση περαίωσης. Στο Ε1 και στο Ε9 αναγράφονται όμως 96 τ.μ και όχι 96,22 τ.μ που θα έπρεπε βάσει τακτοποίησης. Πώς συμπληρώνω τα πεδία που αφορούν την επιφάνεια του ακινήτου στην κατάσταση 1/ καρτέλα 2 «Στοιχεία Ακινήτου» του πληροφοριακού συστήματος;

Απ.: Συμπληρώνονται τα εξής: 1. Τετραγωνικά μέτρα ακινήτου (βάσει οικοδομικής άδειας) = 84 τ.μ 2. Τετραγωνικά μέτρα ακινήτου (για τα οποία έχει γίνει τακτοποίηση) = 12,22 τ.μ 3. Επιφάνεια κύριων χώρων ακινήτου = 96 τ.μ 4. Τετραγωνικά μέτρα ακινήτου για τα οποία έχει γίνει τακτοποίηση και δεν έχουν δηλωθεί στο Ε9 = 0,22 τ.μ Το σύστημα προσθέτει τα παραπάνω πεδία (3) & (4) και ελέγχει ότι η διαφορά αυτού του αθροίσματος με την ωφέλιμη επιφάνεια του ΠΕΑ (για την περίπτωση μεμονωμένου διαμερίσματος / μονοκατοικίας) δεν είναι μεγαλύτερη από 7 τ.μ.

Ερ.: Στις Ενέργειες «Σύμβουλος έργου» προσπαθώ να καταχωρήσω το ΑΦΜ του Συμβούλου και δεν το δέχεται. Απ.: Πριν καταχωρήσετε το ΑΦΜ του Συμβούλου που έχετε επιλέξει, χρειάζεται να το έχει καταχωρήσει ο ίδιος ο Σύμβουλος (Σύνδεση ως Σύμβουλος) προκειμένου να υπάρχει στη βάση του Π.Σ. και να μπορεί μετέπειτα να επιλεχθεί από τον Ωφελούμενο. Ερ.: Στην πρόταση παρεμβάσεων τι συμπληρώνω στο κόστος?

Απ.: Στη στήλη «Κόστος» χρειάζεται για κάθε κατηγορία δαπάνης να εισάγετε το γινόμενο του ποσού της στήλης «Ποσότητα» με την αντίστοιχη τιμή μονάδας που θα κοστίσει η παρέμβαση. Σε περίπτωση που το κόστος της δαπάνης που προκύπτει είναι υψηλότερο από τα ποσά που ορίζει ο οδηγός, το υπερβάλλον ποσό δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Ερ.: O λογαριασμός ρεύματος της επιλέξιμης κατοικίας είναι σε άλλο όνομα από το όνομα του ωφελούμενου. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση;

Απ.: Μπορεί, εφόσον ο αριθμός παροχής ρεύματος που αφορά την επιλέξιμη κατοικία έχει δηλωθεί στο Ε9.

Ερ.: Πότε παίρνω τον αριθμό πρωτοκόλλου που αντιστοιχεί στην υποβολή της αίτησης μου;

Απ.: Αφού συμπληρώσετε επιτυχώς την πρόταση παρεμβάσεων, τα δικαιολογητικά και τυχόν Σύμβουλο Έργου και αποθηκεύσετε τις επιλογές σας, επιλέξτε « Επιστροφή στην κεντρική οθόνη» και κατόπιν επιλέξτε «οριστική υποβολή αίτησης».